Three Some ShindoL no Bunka Jinruigaku – ShindoL's Cultural Anthropology KIMONO