Three Some Otoguro Miya no Oasobi #3 Sailor Uniform